Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση  και μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν:

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης, είναι οι εξής:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

α: ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • συγκέντρωση
 • οπτική αντίληψη
 • ακουστική αντίληψη
 • φωνολογική ενημερότητα
 • γλωσσική καλλιέργεια / σημασιολογία
 • οργάνωση γραφής
 • εκτέλεση εντολών

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 • εκμάθηση γραμμάτων
 • αναγνωστική λειτουργία
 • αναζήτηση/εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών
 • κατανόηση αναγνωστικού υλικού
 • αντιγραφική λειτουργία
 • ορθογραφική ικανότητα
 • παραγωγή γραπτού λόγου / γραπτή έκφραση
 • γραμματική / μορφολογία
 • προμαθηματικά
 • αριθμητική/ υπολογιστική ικανότητα
 • μαθηματική σκέψη και ανάλυση

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης, επιτυγχάνονται η οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού/εφήβου, η ικανότητα οργάνωσης, η ενίσχυση της συγκέντρωσης και προσοχής του και η ενίσχυση της αυτοεικόνας του και κατ΄ επέκταση, της αυτοπεποίθησής του.

Μετά  την έναρξη του προγράμματος της ειδικής διαπαιδαγώγησης, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση των γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού/εφήβου, μέσα από  έγκυρα τεστ/δοκιμασίες. Στη συνέχεια, δημιουργείται από την επιστημονική μας ομάδα, ένα ειδικό, εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις ικανότητες και τους ρυθμούς του. Ταυτόχρονα, ο ειδικός, πλήρως καταρτισμένος στα μαθησιακά σχολικά δεδομένα, αναλαμβάνει την ενημέρωση του εκπαιδευτικού του σχολείου ,  σχετικά με την κατάσταση του παιδιού/εφήβου, αλλά και την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων δυσκολιών που παρουσιάζει  τόσο σε μαθησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο.  

Το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης εφαρμόζεται σε ατομική βάση και στο τέλος κάθε συνεδρίας παρέχεται ενημέρωση και καθοδήγηση  στο γονέα.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

 

Περισσότερες φωτογραφίες
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Αίθουσα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης
Άρθρα