Δοκιμασίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  1. Τεστ προσωπικότητας 16PF: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και προσδιορίζονται οι άξονες εκείνοι που καθορίζουν τη συμπεριφορά του.
  2. Τεστ ικανοτήτων CAB: μέσα από 13 δοκιμασίες, εξετάζονται οι βασικές εκείνες ικανότητες του ατόμου, που θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.
  3. Τεστ ενδιαφερόντων OVIS: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζεται το ενδιαφέρον του ατόμου για δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένες επαγγελματικές ενασχολήσεις.
  4. Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών αξιών: μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, ιεραρχούνται οι επαγγελματικές αξίες από τον εξεταζόμενο.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πραγματοποιείται από εξειδικευμένο σύμβουλο, πιστοποιημένο από την εταιρεία Ison Psychometrica.