Διαγνωστική Δοκιμασία ΜΕΘΟΔΟΣ 222

Η Διαγνωστική Δοκιμασία ΜΕΘΟΔΟΣ 222 αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό ενός δυσλεξικού, ή όχι παιδιού. Βασισμένη στο ότι η Δυσλεξία δεν είναι κάποια ανώτερη λειτουργία του εγκεφάλου για να την μετρήσουμε, αλλά κάποια δυσλειτουργία ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου, η οποία είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει,  σκοπός της ΜΕΘΟΔΟΥ 222 για τη Διάγνωση της Δυσλεξίας είναι ο εντοπισμός του Δυσλεξικού παιδιού, με βάση τις ικανότητες του στις προτεινόμενες δοκιμασίες . Οι δοκιμασίες αυτές αφορούν την οπτική και ακουστική ικανότητα διάκρισης φθόγγων και συμπλεγμάτων τους, την ικανότητα ανάγνωσης συλλαβικών τύπων , λέξεων και κειμένου, την προφορική και γραπτή έκφραση, την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, το λεξιλόγιο, την αριθμητική ικανότητα κ.ά. Δίνει μια πολύ αναλυτική συνολική εικόνα όλων εκείνων των δεξιοτήτων που αφορούν το δυσλεξικό σύνδρομο και μια συνολική καταγραφή των γενικών και ειδικών μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού.

Άρθρα