Πρόγραμμα "JUNIOR"

Το συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα " JUNIOR  - Προετοιμασίας Νηπίων για την Εισαγωγή στο Δημοτικό" , στοχεύει στην Πρόληψη και την Αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά νηπιακής ηλικίας σε προαναγνωστικό και προμαθηματικό επίπεδο.

    Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή και η ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων , απαραίτητων για την κατάκτηση της Ανάγνωσης , της Γραφής και των Μαθηματικών στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Ειδικότερα, μέσα από το ειδικό , εξατομικευμένο πρόγραμμα, προάγονται και αναπτύσσονται :

 • η οπτική αντίληψη (οπτική μνήμη και διάκριση)
 • η ακουστική αντίληψη (ακουστική μνήμη και διάκριση)
 • η φωνολογική και η γραφο- φωνολογική ενημερότητα
 • η γραφοκινητική ικανότητα

   Επιπρόσθετα, το παιδί ασκείται:

 • στην ικανότητα γραφοφωνημικής παρατήρησης
 • στην ικανότητα αντιστοίχισης και αναπαραγωγής γραφημάτων
 • στην ικανότητα οπτικοκινητικού συντονισμού
 • στην οργάνωση γραφικού χώρου
 • στην αντίληψη ποσοτήτων
 • στην αντίληψη μορφών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας με εντοπισμένες ή αναδυόμενες δυσκολίες μάθησης .

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
 • Πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα
Άρθρα