ΑθΗΝΑ Τεστ

Το ΑθΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι το σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που ενδέχεται να παρουσιάζει ένα παιδί και απευθύνεται σε ηλικίες 5-9 ετών ή και σε μεγαλύτερες ως αξιολογητικό μέσο. Εξετάζει πέντε βασικές κατηγορίες ικανοτήτων που αφορούν τη νοητική λειτουργία, τη μνήμη ακολουθιών, την ικανότητα ολοκλήρωσης παραστάσεων, τη γραφοφωνολογική ενημερότητα και τη τη νευροψυχολογική ωριμότητα, ενώ αποτελείται από 14 υποκλίμακες που αξιολογούν τις ειδικότερες δεξιότητες ( όπως λεξιλόγιο, αντιγραφή, ακουστική και οπτική μνήμη, ακουστική και οπτική διάκριση, οπτικοκινητικός συντονισμός, εγκατάσταση πλευρίωσης, κά) . Το ΑθΗΝΑ Τεστ δίνει τελικά μια ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού καθώς και τη δυνατότητα να αξιολογηθούν σύμφωνα με την αναπτυξιακή ηλικία που αναλογούν.

Άρθρα